ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Вива Ефир“ ЕООД, ЕИК: 121387829

Адрес : гр. София, ул. Преполац 20, с контактни данни

E-mail: info@vipmedia.bg

Телефон: 0888 55 91 83

и потребителите на интернет изданията собственост на компанията, както и на услугите, които предоставя.

Интернет изданията на „Вива Ефир“ ЕООД предоставят на Посетителите информация по разнообразни теми и области.

Всички публикации, изображения, видео, текстове, аудио и всякакво съдържание в интернет изданията са изключителна интелектуална собственост на „Вива Ефир“ ЕООД, ако излишно не е посочено друго и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Вива Ефир“ ЕООД, включително не могат да бъдат копирани в уебсайтове на трети лица.

Препращането към материали в Изданията от други сайтове е допустимо, ако с препращането и начините на представяне на препратката Потребителите не биват въвеждани в заблуждение, както и ако не се нарушават добрите нрави.

„Вива Ефир“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, която е общодостъпна.

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни „Вива Ефир“ ЕООД, без предварително уведомяване.

„Вива Ефир“ ЕООД  има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Изданията или част от съдържанието им на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на „Вива Ефир“ ЕООД или при други обстоятелства и решения.

„Вива Ефир“ ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Потребителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните в Изданията материали.

„Вива Ефир“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителите на третите лица вследствие използването на Изданията и съдържащите се в тях материали.

Потребителите на Изданията се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на „Вива Ефир“ ЕООД при използването на Изданията и съдържащите се в тях материали.

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Интернет Изданията на „Вива Ефир“ ЕООД на 01 септември 2020 г.

ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ

НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ

КЗП – https://kzp.bg/ – Комисия за защита на потребителите

Електронна платформа за онлайн решаване на спорове – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG